Manufacturer Warranty

AZONPRINTER d.o.o., Fallerovo šetalište 22A, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, VAT:HR76288894727

JAMSTVO PROIZVOĐAČA

1. Što je pokriveno


1.1.  Azonprinter jamči da će proizvod korišten u zemlji kupnje biti u skladu sa specifikacijama proizvođača te da neće imati nedostatke u izradi i materijalima u razdoblju od jedne (1) godine od dana aktivacije licence.

          

             

1.2  Ovo jamstvo nije prenosivo.


2. Odredbe i uvjeti

2.1.  Korištenje tinti koje nisu Azonprinter tinte ili odobrene od strane Azonprintera rezultira trenutnim gubitkom jamstva.

2.2.  Azonprinter može zatražiti dokaz o kupnji i upotrebi Azonprinter tinte kako bi se potvrdila njezina kontinuirana i isključiva upotreba.

2.3.  Potrošnim dijelovima / materijalom se smatraju svi elementi pisača koji su u doticaju sa tintom, uključujući glave za ispis, stanice za zatvaranje, spremnike tinti, cijevi, itd …, osim u slučaju mahaničkog ili elektronskog kvara tijekom početne instalacije.

2.4.  Kupac je, za potrebe ovog jamstva dužan prijaviti Azonprinter-u svaki kvar i/ili nedostatak na printeru putem servisnog sučelja na Azonprinter web stranici najkasnije 8 dana od njegovog otkrivanja. 

2.5.  Popravak u jamstvenom roku uređaja na licu mjesta, ukoliko je potreban, ovisi isključivo o odluci Azonprintera. Jamstvo pokriva samo dijelove i rad tehničara.

2.6.  Sve troškove putovanja, smještaja i dnevnica tehničara snosi kupac.

2.7.  Slanje kupcu zamjenske , odservisirane  robe te zamijenskih dijelova  isključivo po primitku povrata navedenog i odobrenog u RMA dokumentu.

2.8.  Troškove povrata robe snosi strana koja vraća robu i mora je izvršiti u roku od 10 dana od autorizacije RMA dokumenta.

2.9.  Ovo jamstvo ne pokriva nedostatke ili štete koje je prouzročio kupac zbog nemara pri korištenju ili zlouporabi uređaja u usporedbi s onom za koji je dizajniran, ili uzrokovane popravcima, zamjena pojedinačnih komponenti, održavanjima koja su izvršile neovlaštene strane ili uzrokovano bilo kojim okolnostima neovisnim o krivnji ili nemaru AZONPRINTER-a. 

2.10.  AZONPRINTER ne odgovara za bilo kakvu štetu na imovini uzrokovanu proizvodom nakon što je isporučen i dok je u posjedu Kupca. 

2.11.  AZONPRINTER također neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodima koje je proizveo Kupac ili na proizvodima čiji su proizvodi dio Kupca. 

3. Aktivacija jamstva i sustava podrške

3.1.  Ispunite i potpišite obrazac na poveznici (https://azonprinter.com/activate-licence/). Potpisani i ispunjeni dokument pošaljite na validation@azonprinter.com kako biste aktivirali svoje jamstvo i preuzeli licencu za softver te pristupne podatke za sustav podrške.

3.2.  Bez potpisanog i poslanog dokumenta nećete moći krenuti sa instalacijom niti pokrenuti pisač.

1. Što je pokriveno

 

1.1.  Azonprinter jamči da će proizvod korišten u zemlji kupnje biti u skladu sa specifikacijama proizvođača te da neće imati nedostatke u izradi i materijalima u razdoblju od jedne (1) godine od dana aktivacije licence.        

               

1.2  Ovo jamstvo nije prenosivo.

 

2. Odredbe i uvjeti

 

2.1.  Korištenje tinti koje nisu Azonprinter tinte ili odobrene od strane Azonprintera rezultira trenutnim gubitkom jamstva.

 

2.2.  Azonprinter može zatražiti dokaz o kupnji i upotrebi Azonprinter tinte kako bi se potvrdila njezina kontinuirana i isključiva upotreba.

 

2.3.  Potrošnim dijelovima / materijalom se smatraju svi elementi pisača koji su u doticaju sa tintom, uključujući glave za ispis, stanice za zatvaranje, spremnike tinti, cijevi, itd …, osim u slučaju mahaničkog ili elektronskog kvara tijekom početne instalacije.

 

2.4.  Kupac je, za potrebe ovog jamstva dužan prijaviti Azonprinter-u svaki kvar i/ili nedostatak na printeru putem servisnog sučelja na Azonprinter web stranici najkasnije 8 dana od njegovog otkrivanja. 

 

2.5.  Popravak u jamstvenom roku uređaja na licu mjesta, ukoliko je potreban, ovisi isključivo o odluci Azonprintera. Jamstvo pokriva samo dijelove i rad tehničara.

 

2.6.  Sve troškove putovanja, smještaja i dnevnica tehničara snosi kupac.

 

2.7.  Slanje kupcu zamjenske , odservisirane  robe te zamijenskih dijelova  isključivo po primitku povrata navedenog i odobrenog u RMA dokumentu.

 

2.8.  Troškove povrata robe snosi strana koja vraća robu i mora je izvršiti u roku od 10 dana od autorizacije RMA dokumenta.

 

2.9.  Ovo jamstvo ne pokriva nedostatke ili štete koje je prouzročio kupac zbog nemara pri korištenju ili zlouporabi uređaja u usporedbi s onom za koji je dizajniran, ili uzrokovane popravcima, zamjena pojedinačnih komponenti, održavanjima koja su izvršile neovlaštene strane ili uzrokovano bilo kojim okolnostima neovisnim o krivnji ili nemaru AZONPRINTER-a. 

 

2.10.  AZONPRINTER ne odgovara za bilo kakvu štetu na imovini uzrokovanu proizvodom nakon što je isporučen i dok je u posjedu Kupca. 

 

2.11.  AZONPRINTER također neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodima koje je proizveo Kupac ili na proizvodima čiji su proizvodi dio Kupca. 

 

3. Aktivacija jamstva i sustava podrške

 

3.1.  Ispunite i potpišite obrazac na poveznici (https://azonprinter.com/activate-licence/). Potpisani i ispunjeni dokument pošaljite na validation@azonprinter.com kako biste aktivirali svoje jamstvo i preuzeli licencu za softver te pristupne podatke za sustav podrške.

 

3.2.  Bez potpisanog i poslanog dokumenta nećete moći krenuti sa instalacijom niti pokrenuti pisač.

 

 

AZONPRINTER Ltd., Fallerovo setaliste 22A, 10000 ZAGREB, CROATIA, VAT:HR76288894727

MANUFACTURER WARRANTY

1. What is coverd

 

1.1.  Azonprinter warrants to the original purchaser that the product enclosed with this Warranty statement and used in a country of purchase will conform to the manufacturer’s specifications and be free from defects in workmanship and materials for a period of one (1) year from the license activation.

1.2 This Warranty is not transferable.                   

   

2. Terms and Conditions

 

2.1.  Use of non-Azonprinter ink at any tome during any warranty period disqualifies your product from receiving any warranty coverage.

2.2.  You may be required to provide proof of purchase of Azonprinter ink in order to substantsiate its continuous and exclusive use.

2.3.  All ink flows items including but not limited to print heads, capping stations, dampers etc, are consumable wear item except in cases where there is mechanical or electrical failure upon initial installation.

 

2.4.  The Customer, for the purposes of this warranty, is committed to report to AZONPRINTER every fault and / or defect of the goods no later than 8 days from its discovery using ticketing service on Azonprinter web page. 

2.5. Onsite warranty service as required at the sole determination of Azonorinter is covered under this warranty for parts and labor only.

2.6. All Travel, Lodging and Per Diem expenses are the responsibility of the original purchaser.

2.7. Replacement will be dispatch only upon received goods listed in RMA reference.

2.8. Return of goods is done under responsibility of the returning party and must be completed within 10 days of the RMA reference has been provided.

2.9.  This warranty does not cover defects or damage caused by the Customer because of negligence in the use or misuse of the goods compared to that for which it was designed, or caused by repairs, replacement of individual components, maintenance made by unauthorized parties or caused by any circumstances independent from AZONPRINTER’s fault or negligence.. 

2.10.  AZONPRINTER shall not be liable for any damage to property caused by the product after it has been delivered and whilst it is in the possession of the Customer.

2.11. Nor shall AZONPRINTER be liable for any damage to products manufactured by the Customer, or to products of which the Customer’s products from a part.

 

3. Activate Warranty and Ticketing Support System

 

3.1.  Fill out the form (https://azonprinter.com/activate-licence/ ), obtain signature and send the completed document to validation@azonprinter.com, to validate your warranty and receive software license and ticketing support system login and password.

3.2. Without signed and sent document you will not be able to start installation and run printer.

 

1. What is coverd

 

1.1.  Azonprinter warrants to the original purchaser that the product enclosed with this Warranty statement and used in a country of purchase will conform to the manufacturer’s specifications and be free from defects in workmanship and materials for a period of one (1) year from the license activation.

1.2 This Warranty is not transferable.                   

   

2. Terms and Conditions

 

2.1.  Use of non-Azonprinter ink at any tome during any warranty period disqualifies your product from receiving any warranty coverage.

2.2.  You may be required to provide proof of purchase of Azonprinter ink in order to substantsiate its continuous and exclusive use.

2.3.  All ink flows items including but not limited to print heads, capping stations, dampers etc, are consumable wear item except in cases where there is mechanical or electrical failure upon initial installation.

 

2.4.  The Customer, for the purposes of this warranty, is committed to report to AZONPRINTER every fault and / or defect of the goods no later than 8 days from its discovery using ticketing service on Azonprinter web page. 

2.5. Onsite warranty service as required at the sole determination of Azonorinter is covered under this warranty for parts and labor only.

2.6. All Travel, Lodging and Per Diem expenses are the responsibility of the original purchaser.

2.7. Replacement will be dispatch only upon received goods listed in RMA reference.

2.8. Return of goods is done under responsibility of the returning party and must be completed within 10 days of the RMA reference has been provided.

2.9.  This warranty does not cover defects or damage caused by the Customer because of negligence in the use or misuse of the goods compared to that for which it was designed, or caused by repairs, replacement of individual components, maintenance made by unauthorized parties or caused by any circumstances independent from AZONPRINTER’s fault or negligence.. 

2.10.  AZONPRINTER shall not be liable for any damage to property caused by the product after it has been delivered and whilst it is in the possession of the Customer.

2.11. Nor shall AZONPRINTER be liable for any damage to products manufactured by the Customer, or to products of which the Customer’s products from a part.

 

3. Activate Warranty and Ticketing Support System

 

3.1.  Fill out the form (https://azonprinter.com/activate-licence/ ), obtain signature and send the completed document to validation@azonprinter.com, to validate your warranty and receive software license and ticketing support system login and password.

3.2. Without signed and sent document you will not be able to start installation and run printer.

 

Warranty

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive email updates on new products announcements.

Azonprinter

We’re an award winning Croatia-based digital printer factory.

made in europe logo
Croatian creation
Oeko-Tex logo

© 2022 AZONPRINTER,
All rights reserved.

Customer

Service

Want more help? Contact an Azonprinter specialist.